Hıristiyan danışmanlık ve manevi yönde doktora

International University For Graduate Studies - IUGS

Program Açıklaması

Resmi açıklamayı okuyun

Hıristiyan danışmanlık ve manevi yönde doktora

International University For Graduate Studies - IUGS

FELSEFE

Hıristiyan Danışmanlık ve Ruhsal Yönü kurs eğitim programlarının temel misyonu:

 • Yetkili, kritik yorumcular ve iyi bilgilendirilmiş araştırmacılar, profesörler ve klinisyenler geliştirmek;
 • geliştirmek ve öğretim, araştırma ve Hıristiyan Danışmanlık ve Spiritüel Yön uygulamak için kapsamlı bir temel teşvik etmek;
 • yanı sıra araştırma, eğitim ve klinik uygulama yaklaşımları gibi istemci nüfus çeşitliliğini saygı sistemlerini teşvik etmek;
 • Araştırma sonuçları ve analiz, araştırma ve klinik etik, öğretim ve klinik etkinliği, özel nüfus, kanıta dayalı uygulama ve ruh sağlığı kaygıları desteklenmesi yoluyla alanındaki akademik literatüre gövdesini ilerletmek için;
 • alanında mükemmelliği ve eleştirel düşünmeyi telkin etmek.

Çıktıları

Öğrenciler mezuniyet için aşağıdaki önce kanıtlanmalıdır:

 • A. Hıristiyan Danışmanlık veya Ruhsal Yönü klinik teori ve literatür, kaynakça ve tez veya proje için açıklamalı bir anahat geliştirilmesi yoluyla uygulama kapsamlı bilgi;
 1. Bir Hıristiyan Danışmanlık veya Ruhsal Yönü araştırma sorusu, veri toplama ve analizi, uygun bir araçlarının seçimi formülasyonu üzerinden araştırma yöntemleri kapsamlı bilgi;
 2. <li>   analizi ve nitel ve nicel ara&#351;t&#305;rma y&ouml;ntemleri fark&#305;ndal&#305;k yakla&#351;&#305;mlar&#305; ve avantajlar&#305; da dahil olmak &uuml;zere sentez de dahil olmak &uuml;zere, ele&#351;tirel d&uuml;&#351;&uuml;nme becerilerini &#304;yi geli&#351;mi&#351;;</li>
  <li> Lisans&uuml;st&uuml; d&uuml;zeyinde yaz&#305;l&#305; ve s&ouml;zl&uuml; ileti&#351;im becerileri;</li>
  <li>   Tez savunma veya s&ouml;zl&uuml; s&#305;nav ve uygun oldu&#287;unda akranlar&#305; ve &ouml;&#287;retim &uuml;yeleri ile yuvarlak masa tart&#305;&#351;malar&#305; da arac&#305;l&#305;&#287;&#305;yla konu hakk&#305;nda s&ouml;ylemiyle Kolayl&#305;&#287;&#305;;</li> 
  <li>   s&#305;nav malzeme ve yetenek ara&#351;t&#305;rma makalelerinin analizi kat&#305;lmak ve klinik uygulama bile&#351;enleri i&ccedil;ine bu makaleleri &ccedil;evirmek i&ccedil;in% 85 ustal&#305;&#287;&#305; az.</li>
  

Hıristiyan Danışmanlık için:
 1. etkin bir şekilde iyi araştırılmış psikolojik ve klinik uygulamaları yanı sıra iyileşme ve büyüme için manevî kaynaklardan yararlanma becerisi;
 2. <li>   Bir m&uuml;&#351;terinin manevi boyut tan&#305;r psikolojik ses terapi sa&#287;layarak tipik "hastal&#305;k modeli" &ouml;tesine ge&ccedil;mek i&ccedil;in becerisi;</li>
  <li>   teoloji ve di&#287;er inan&ccedil; gelenek bilgi, maneviyat, inan&ccedil; topluluklar&#305;, davran&#305;&#351; bilimleri kaynaklar&#305; ve sistemik teori entegre yetene&#287;i.</li>   
  

Ruhsal Yönü için:
 1. Modern kültür, yanı sıra Hıristiyan geleneğinde klasik ve çağdaş kaynaklarla birlikte öz-farkındalık ve nişan topraklı entegre maneviyat;
 2. <li>   Maneviyat okuryazarl&#305;&#287;&#305;, &#304;ncil teolojik ve psikolojik yetkinlikleri toprakl&#305;; manevi temalar etraf&#305;nda ki&#351;isel ili&#351;kiler yoluyla maneviyat praxis;</li>
  <li>   ruhsal y&ouml;nde mesleki beceriler;</li>
  

Içerik

 • IUGS Hıristiyan Danışmanlık ve Ruhsal Yönü aşağıdaki Derece sunmaktadır:
 1. Arts (MA) Yüksek Lisans;
 2. <li>  Bilim (MSc) Yüksek Lisans;</li>
  <li>  Doktor Psikoloji (PsyD);</li>
  <li>  Doktora (PhD).</li>
  

Yüksek Lisans ve PsyD Projesi Hıristiyan Danışmanlık ve Ruhsal Yönü seçilmiş bir alanda pratik uygulama yönlediriyor ve daha birincil araştırma dahil etmek eğilimindedir.
Y&uuml;ksek Lisans Tezi ve Doktora tezi teorik olma e&#287;ilimindedir ve H&#305;ristiyan Dan&#305;&#351;manl&#305;k ve Ruhsal Y&ouml;n&uuml; se&ccedil;ilen alanda daha fazla ikincil sonra birincil ara&#351;t&#305;rma gerektirir.
&Ouml;&#287;rencinin portf&ouml;y&uuml; ve transkript kendi hedeflerini belirlemek i&ccedil;in &ouml;&#287;renci ile tart&#305;&#351;ma sonra dekan taraf&#305;ndan incelenir. (Doktora &ouml;&#287;rencileri i&ccedil;in) (y&uuml;ksek lisans &ouml;&#287;rencileri i&ccedil;in) 27 veya 66 geli&#351;mi&#351; ayakta kredisi maksimum Bu i&#351;lemden sonra kabul edilecektir.
de&#287;erlendirilir ve dahil geli&#351;mi&#351; karaya i&ccedil;in kabul edilebilir H&#305;ristiyan Dan&#305;&#351;manl&#305;k veya Ruhsal Y&ouml;n&uuml; Fak&uuml;ltesi Dekan&#305; taraf&#305;ndan onaylanm&#305;&#351;, ancak a&#351;a&#287;&#305;daki, bunlarla s&#305;n&#305;rl&#305; de&#287;ildir gibi bu kredilerin dahil Alanlar:<ol><li> H&#305;ristiyan Dan&#305;&#351;manl&#305;k i&ccedil;in:</li></ol><ul><li> ki&#351;ilik ve ki&#351;ilik geli&#351;imi teorileri;</li>
<li> Ki&#351;ileraras&#305; ili&#351;kiler;</li>
<li> Evlilik ve aile dinamikleri;</li>
<li> Grup dinami&#287;i;</li>
<li> Ki&#351;ilik ve k&uuml;lt&uuml;r;</li>
<li> psikopatoloji;</li>
<li>  dini tecr&uuml;benin Psikolojisi;</li>
<li> dan&#305;&#351;ma ve psikoterapi kuramlar&#305;;</li>
<li> Ki&#351;ilik de&#287;erlendirme ve istatistik;</li>
<li>  tarih ve pastoral bak&#305;m teorisi de dahil olmak &uuml;zere pastoral ofis, teorileri;</li>
<li> Ara&#351;t&#305;rma Y&ouml;ntemleri;</li>
<li>  yard&#305;mc&#305; meslekler ve etik y&ouml;nlendirme;</li>

Ruhsal Yönü için:

 • Hıristiyan Maneviyat temelleri;
<li>  &#304;ncil Vak&#305;flar, Hristiyan Origins, Eski &#304;srail Edebiyat&#305;;</li>
<li> &#304;lahiyat Vak&#305;flar / H&#305;ristiyan Doktrini;</li>
<li> Psikolojik Temelleri / &#304;nsan Ki&#351;i ve Psikolojik Geli&#351;im;</li>
<li>  Maneviyat Praxis Giri&#351;;</li>
<li>  Geli&#351;mi&#351; Ruhsal E&#351;lik Praxis;</li>
<li>  Ruhsal E&#351;lik Uygulamas&#305;;</li>
<li>  Pastoral Dan&#305;&#351;manl&#305;k ve Spirit&uuml;el Y&ouml;n&uuml; Etik;</li>
<li>  Ki&#351;isel Ruhsal Y&ouml;n&uuml;;</li>
<li> D&uuml;nya Dinleri manevi Yollar&#305;;</li>
<li> H&#305;ristiyan Ahlak &#304;lahiyat ve Etik;</li>
<li> Maneviyat Alan Projesi.</li>

"C" veya daha iyi sadece sınıflarda akademik ayakta için transferi kabul edilecektir. Buna ek olarak aktarma kredileri için öğrencinin genel ortalama "B" veya daha iyi olmalıdır.

Mezuniyet gereksinimleri: <ol><li>  Y&uuml;ksek Lisans ve Y&uuml;ksek Lisans: A&#351;a&#287;&#305;daki olmak &uuml;zere 45 sonras&#305; lisans kredisi:</li></ol><ul><li>  taraf&#305;ndan al&#305;nan di&#287;er kurumlardan transferi 27 sonras&#305; lisans kredisi olmak &uuml;zere toplam veya IUGS yoluyla mesafe-&ouml;&#287;renme;</li>
<li>  uzaktan &ouml;&#287;renme kursu Ara&#351;t&#305;rma ve Tasar&#305;m (3 kredi) ba&#351;ar&#305;yla tamamlanmas&#305;;</li>          
<li>  Lisans Semineri (3 kredi) ba&#351;ar&#305;yla tamamlanmas&#305;;</li>
<li>  Tez ve S&ouml;zl&uuml; Savunma veya Proje ve S&ouml;zl&uuml; S&#305;nav (12) kredi;</li> 

PsyD: aşağıdakiler dahil 93 sonrası lisans kredisi:

 • tarafından alınan diğer akredite kuruluşlardan transferi 66 sonrası lisans kredisi olmak üzere toplam veya IUGS yoluyla mesafe-öğrenme;
<li>  uzaktan &ouml;&#287;renme kurslar&#305; Ara&#351;t&#305;rma ve Tasar&#305;m I ve II (6 kredi) ba&#351;ar&#305;yla tamamlanmas&#305;;</li>
<li> 10 g&uuml;nl&uuml;k Residency (3 kredi) 8 g&uuml;nl&uuml;k Lisans&uuml;st&uuml; Semineri ba&#351;ar&#305;yla tamamlanmas&#305;;</li>
<li>  Proje ve S&ouml;zl&uuml; S&#305;nav (18 kredi);</li>

Doktora: aşağıdakiler dahil 93 sonrası lisans kredisi:

 • transferi 66 sonrası lisans kredisi olmak üzere toplam (yatış öncesi veya sonrasında kazanılan) veya mesafe-öğrenme IUGS aracılığıyla tarafından alınan;
<li> uzaktan &ouml;&#287;renme kurslar&#305; Ara&#351;t&#305;rma ve Tasar&#305;m I ve II (6 kredi) ba&#351;ar&#305;yla tamamlanmas&#305;;</li>
<li> 10 g&uuml;nl&uuml;k Residency (3 kredi) 8 g&uuml;nl&uuml;k Lisans&uuml;st&uuml; Semineri ba&#351;ar&#305;yla tamamlanmas&#305;;</li>
<li> Tez ve S&ouml;zl&uuml; Savunma (18 kredi).</li>

Sıra

 • Gelişmiş ayakta ders kredisi önce veya IUGS de öğrencinin olgunluk sonra alınabilir. Yüksek lisans öğrencileri 27 kredi üstlenen Araştırma ve Tasarım I. önce 66 ileri duran kredileri ayakta ve doktora öğrencileri ileri tamamlamalısınız
 • İş Araştırma II başlamadan önce doktora öğrencileri için Araştırması I, tamamlanmış onaylanmış ve dosyalanmış olmalıdır.
 • Araştırma ve Tasarım (ve Araştırma ve Tasarım II doktora öğrencileri için), tamamlanmış onaylanmış ve Yüksek Lisans Projesi, Tez, Doktora Projesi ilk taslak önce açılan veya Tez gönderilen edilmelidir.
 • Lisansüstü Semineri IUGS de öğrencinin kayıt sırasında herhangi bir zamanda tamamlanmış olabilir, ancak başarıyla mezun olmadan önce tamamlanması gerekir.

Öğretim stratejileri içerecek, ancak aşağıdaki sınırlı değildir:

 • Metinler ve akademik dergi makaleleri okumaları Atanan; - Bu atanmış okumaların Seminer gözden geçirilmesi; - İnteraktif dersler; - Öğrencilerin katılım düzeylerini değerlendirilecektir Küçük grup tartışmaları; - Elektronik ortamda kullanılması (QUESTIA Üniversitesi ve öğrenci, danışman tarafından seçilen diğer kaynaklardan ve Dean tarafından sağlanan çevrimiçi kitaplığı); - Sınavlar (kümülatif ve kapsamlı incelemeler konu mat sağlamak için
Bu okul şu programları sunmaktadır:
 • Ingilizce
Süre ve Fiyat
Bu kurs bir Kampüs Okul
Start Date
Başlangıç tarihi
Şub. 2019
Eyl. 2019
Duration
Süre
Yarı zamanlı
Price
Fiyat
Information
Deadline
Locations
Dominik - Portsmouth, Saint John Parish
Başlangıç tarihi : Şub. 2019, Eyl. 2019
Son başvuru tarihi Bilgi iste
Bitiş tarihi Bilgi iste
Dates
Şub. 2019, Eyl. 2019
Dominik - Portsmouth, Saint John Parish
Son başvuru tarihi Bilgi iste
Bitiş tarihi Bilgi iste